Disclaimer

Lege ruimte - Visser & Van Baars

Disclaimer

Gebruik van deze internetsite

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is echter bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Visser & Van Baars B.V. streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website. 

Verwijzingen en hyperlinks

Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden aanbieden, betekent dit niet dat Visser & Van Baars B.V. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Visser & Van Baars B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Visser & Van Baars B.V. niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van Visser & Van Baars B.V. of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visser & Van Baars B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visser & Van Baars B.V. is het niet toegestaan links naar website van Visser & Van Baars B.V. weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.


Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Visser & Van Baars B.V. zendt, is niet gegarandeerd. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Visser & Van Baars B.V. te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.


Wijzigingen

Visser & Van Baars B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.

BLIJF OP DE HOOGTE

Latest Insights